Том 21, № 3(41) (2016)

Зміст

Статьи

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ ІЗ ВИРАЖЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ОСОБИСТІСНОЇ БЕЗПЕКИ/НЕБЕЗПЕКИ PDF
О. І. Бабій
ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТЕМПОРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ PDF
С. І. Бабатіна
РОЗВИТОК САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ЖІНКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. С. Безверхий, С. В. Грабіщук
ДЕЯКІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ОЗНАКИ ОСОБИСТОСТІ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ ВАГІТНОСТІ PDF
О. В. Боднар
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF (Russian)
Е. В. Буйван
ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ, ПСИХОЛОГІЧНО СХИЛЬНИХ ДО АЗАРТНИХ ІГОР PDF
Я. В. Булатова
ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
О. Ю. Булгакова
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ СМИСЛОЖИТТЄВИМИ ОРІЄНТАЦІЯМИ І ЕМОЦІЙНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ PDF
І. С. Варе
ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНОЗЕМНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
О. А. Вихрущ-Олексюк
ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ PDF
А. А. Возович
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» НА ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ PDF
М. М. Дєліні
ТРУДОВА МОТИВАЦІЯ І ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ PDF (Russian)
Н. Л. Каменська, М. Д. Иванова
ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ РОЗВИТКУ СТУДЕНТА PDF (Russian)
І. В. Кондратенко, В. Ю. Могилевська
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
А. О. Кононенко
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ PDF
О. М. Кретчак
ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕЗЕРВ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВЦЯ-МЕДИКА PDF (Russian)
Н. В. Кривцова
ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ПРОГРАМІ ГРУПОВОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ PDF
О. Д. Литвиненко
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ НА ОСНОВНІ КОНСТРУКТИ САМОЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Н. Ф. Ліпінська
РОЗГЛЯД КОМПОЗИЦІЙНОГО ПРОЕКТИВНОГО МЕТОДУ В РАМКАХ ЦІЛІСНО-ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ PDF (Russian)
Ю. І. Мадінова
ПРИВ’ЯЗАНІСТЬ ДО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ МОЛОДІ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХНІМИ ЧАСОВИМИ ОРІЄНТАЦІЯМИ PDF
Т. М. Мандзик
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ПЕДАГОГА PDF
Н. М. Мельник
ЗАГАЛЬНІ РОЗУМОВІ ЗДІБНОСТІ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ PDF
О. Б. Мельничук
РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ФОРМУВАННІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ PDF
К. О. Санько
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД PDF
С. Є. Сосніхіна
ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОСОБИСТІСНЕ СТАНОВЛЕННЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ-СИРІТ PDF
Х. Р. Стельмащук
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
К. В. Сумарєва
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
О. Б. Тринчук
АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОБУТОВОГО НАСИЛЬСТВА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЯВИЩА PDF
М. Є. Троїцька
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЖИТТЄВОМУ ПРОСТОРІ ОСОБИСТОСТІ МЕДІАТОРА PDF
О. Г. Урусова
Теоретичний аналіз мотиваційного компонента відповідальності PDF
С. Л. Чачко, А. С. Чебан