Том 21, № 4(42) (2016)

Зміст

Статьи

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ ТА СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСІБ ІЗ ВИРАЖЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ОСОБИСТІСНОЇ БЕЗПЕКИ/НЕБЕЗПЕКИ PDF
О. І. Бабій
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ PDF
Г. Б. Варіна, О. А. Харитонова
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАСІОНАРІЇВ PDF
О. Г. Васютинська
РЕФЛЕКСІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
О. І. Воронов
ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТНОЇ ВІКТИМНОСТІ ТА ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ PDF (Russian)
С. О. Гарькавець
ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА PDF
Л. П. Добровольська, І. С. Третякова
ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ’Я В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ PDF
Н. В. Жигалкіна (Лебедєва)
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВНЗ З ЛІВО- ТА ПРАВОПІВКУЛЬНОЮ АСИМЕТРІЄЮ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ АДАПТАЦІЇ У СОЦІУМІ PDF
Т. П. Ісаєва
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНО-РОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК З РІЗНИМИ ТИПАМИ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї PDF
Т. А. Каткова, О. М. Ілляшенко
ЗІСТАВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОФІЛІВ УСПІШНО ТА ПОСЕРЕДНЬО ВСТИГАЮЧИХ СТУДЕНТІВ PDF (Russian)
А. Х. Коброслі, В. Ф. Простомолотов
СТИГМАТИЗОВАНІСТЬ СІМЕЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДЛІТКІВ ІЗ ПСИХОСОМАТИЧНИМИ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ PDF
М. С. Компанович
ЕМОЦІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖІНОК З ВНУТРІШНІМИ КОНФЛІКТАМИ PDF
І. О. Красильников
ПОНЯТТЯ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Я. Г. Кушнерова
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВИХ ПРАГНЕНЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКИ ЇЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Н. Ф. Ліпінська
АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПРЕДИКТОР ЗАПОБІГАННЯ ЛЮБОВНОЇ АДДИКЦІЇ PDF
О. Д. Литвиненко
ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА РОЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ОСІБ, ЩО ПЕРЕЖИВАЮТЬ ОСОБИСТІСНУ КРИЗУ PDF
Н. В. Ліщина
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «МОРАЛЬНА СТIЙКIСТЬ ОСОБИСТОСТI» У НАУЦI PDF (Russian)
І. В. Макарова
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАДАПТАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ОСОБИСТІСНОГО ФАКТОРА В УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ PDF
М. С. Панов
ВИВЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ PDF
І. С. Потоцька
ОБҐРУНТУВАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОФЕСІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ PDF
К. П. Радзівіл
ШЛЯХИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. М. Сорока
МЕТОД ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОПЕРАТОРА ЗА ЙОГО МОВНИМ СИГНАЛОМ PDF (Russian)
О. М. Тиньков, А. В. Федосєєв
МІСЦЕ ІНФАНТИЛЬНИХ РИС В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Ю. В. Форманюк
ІННОВАЦІЙНИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК УМОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ PDF
С. В. Шевченко, Л. М. Міхайленко, Л. П. Добровольська, Т. А. Каткова
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ФУТБОЛІСТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОРТИВНОГО АМПЛУА PDF
Т. І. Щербак