Том 21, № 4(42) (2016)

Зміст

Статьи

ПСИХОЛОГІЧÐІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОКУСУ КОÐТРОЛЮ ТРСУБ’ЄКТИВÐОГО БЛÐГОПОЛУЧЧЯ ОСІБ ІЗ ВИРÐЖЕÐИМИ ПОКÐЗÐИКÐМИ ОСОБИСТІСÐОЇ БЕЗПЕКИ/ÐЕБЕЗПЕКИ PDF
О. І. Бабій
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ÐКÐДЕМІЧÐОЇ ГРУПИ ÐРПРОЦЕС ФОРМУВÐÐÐЯ ПРОФЕСІЙÐОЇ СТІЙКОСТІ ÐœÐЙБУТÐЬОГО ПРÐКТИЧÐОГО ПСИХОЛОГРВ КОÐТЕКСТІ СУЧÐСÐОГО ОСВІТÐЬОГО ПРОСТОРУ PDF
Г. Б. Варіна, О. А. Харитонова
СОЦІÐЛЬÐО-ДЕМОГРÐФІЧÐІ ТРОСОБИСТІСÐІ Ð¥ÐРÐКТЕРИСТИКИ ПÐСІОÐÐРІЇВ PDF
О. Г. Васютинська
РЕФЛЕКСІЯ ЯК ІÐСТРУМЕÐТ ПРИЙÐЯТТЯ РІШЕÐЬ Ð’ СФЕРІ ПУБЛІЧÐОГО УПРÐВЛІÐÐЯ PDF
О. І. Воронов
ПРОБЛЕМРКОÐКУРЕÐТÐОЇ ВІКТИМÐОСТІ ТРЗБРОЙÐИЙ КОÐФЛІКТ ÐРПІВДЕÐÐОМУ СХОДІ УКРÐЇÐИ PDF (Russian)
С. О. Гарькавець
ЕКОЛОГІЧÐРВІДПОВІДÐЛЬÐІСТЬ ЯК ІÐТЕГРÐЛЬÐРЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ÐœÐЙБУТÐЬОГО ПЕДÐГОГРPDF
Л. П. Добровольська, І. С. Третякова
ПРОБЛЕМРЗДОРОВ’Я Ð’ ПСИХОЛОГІЧÐІЙ ÐÐУЦІ PDF
Н. В. Жигалкіна (Лебедєва)
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖÐОСТІ У СТУДЕÐТІВ Ð’ÐЗ З ЛІВО- ТРПРÐВОПІВКУЛЬÐОЮ ÐСИМЕТРІЄЮ ТРОСОБЛИВОСТІ ЇХ ÐДÐПТÐЦІЇ У СОЦІУМІ PDF
Т. П. Ісаєва
ПСИХОЛОГІЧÐІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕÐДЕРÐО-РОЛЬОВОЇ ПОВЕДІÐКИ ЧОЛОВІКІВ ТРЖІÐОК З РІЗÐИМИ ТИПÐМИ СТÐВЛЕÐÐЯ ДО СІМ’Ї PDF
Т. А. Каткова, О. М. Ілляшенко
ЗІСТÐВЛЕÐÐЯ ПСИХОЛОГІЧÐИХ ПРОФІЛІВ УСПІШÐО ТРПОСЕРЕДÐЬО ВСТИГÐЮЧИХ СТУДЕÐТІВ PDF (Russian)
А. Х. Коброслі, В. Ф. Простомолотов
СТИГМÐТИЗОВÐÐІСТЬ СІМЕЙÐОГО СЕРЕДОВИЩРПІДЛІТКІВ ІЗ ПСИХОСОМÐТИЧÐИМИ СЕРЦЕВО-СУДИÐÐИМИ ЗÐХВОРЮВÐÐÐЯМИ PDF
М. С. Компанович
ЕМОЦІЙÐО-ОСОБИСТІСÐІ Ð¥ÐРÐКТЕРИСТИКИ ЖІÐОК З Ð’ÐУТРІШÐІМИ КОÐФЛІКТÐМИ PDF
І. О. Красильников
ПОÐЯТТЯ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ: ТЕОРЕТИЧÐИЙ ÐÐÐЛІЗ PDF
Я. Г. Кушнерова
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВИХ ПРÐГÐЕÐЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК Ð¥ÐРÐКТЕРИСТИКИ ЇЇ СÐМОЕФЕКТИВÐОСТІ PDF
Н. Ф. Ліпінська
ÐДÐПТÐЦІЙÐИЙ ПОТЕÐЦІÐЛ ЯК ПРЕДИКТОР ЗÐПОБІГÐÐÐЯ ЛЮБОВÐОЇ ÐДДИКЦІЇ PDF
О. Д. Литвиненко
ДОСЛІДЖЕÐÐЯ КОГÐІТИВÐОГО КОМПОÐЕÐТРРОЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ОСІБ, ЩО ПЕРЕЖИВÐЮТЬ ОСОБИСТІСÐУ КРИЗУ PDF
Н. В. Ліщина
ТЕОРЕТИЧÐИЙ ÐÐÐЛІЗ КÐТЕГОРІЇ «МОРÐЛЬÐРСТIЙКIСТЬ ОСОБИСТОСТI» У ÐÐУЦI PDF (Russian)
І. В. Макарова
ПСИХОЛОГІЧÐІ ОСОБЛИВОСТІ РЕÐДÐПТÐЦІЇ КУЛЬТУРÐО-ОСОБИСТІСÐОГО ФÐКТОРРВ УПРÐВЛІÐÐІ СУЧÐСÐОЮ ОРГÐÐІЗÐЦІЄЮ PDF
М. С. Панов
ВИВЧЕÐÐЯ СФОРМОВÐÐОСТІ ПРОФЕСІЙÐОГО СÐМОВИЗÐÐЧЕÐÐЯ СТÐРШОКЛÐСÐИКІВ PDF
І. С. Потоцька
ОБÒРУÐТУВÐÐÐЯ ПСИХОДІÐГÐОСТИЧÐОГО ІÐСТРУМЕÐТÐРІЮ ДОСЛІДЖЕÐÐЯ ДИÐÐМІКИ ПРОФЕСІЙÐИХ ОЧІКУВÐÐЬ СТУДЕÐТІВ-ПСИХОЛОГІВ PDF
К. П. Радзівіл
ШЛЯХИ ТРУМОВИ ФОРМУВÐÐÐЯ ПСИХОЛОГІЧÐОЇ ГОТОВÐОСТІ ÐœÐЙБУТÐІХ ФÐХІВЦІВ МОРСЬКОГО ТРÐÐСПОРТУ ДО ЕКСТРЕМÐЛЬÐИХ СИТУÐЦІЙ ПРОФЕСІЙÐОЇ ДІЯЛЬÐОСТІ PDF
О. М. Сорока
МЕТОД ТРПРИСТРІЙ ДЛЯ КОÐТРОЛЮ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧÐОГО СТÐÐУ ОПЕРÐТОРРЗРЙОГО МОВÐИМ СИГÐÐЛОМ PDF (Russian)
О. М. Тиньков, А. В. Федосєєв
МІСЦЕ ІÐФÐÐТИЛЬÐИХ РИС Ð’ СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Ю. В. Форманюк
ІÐÐОВÐЦІЙÐИЙ ÐÐУКОВО-ОСВІТÐІЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК УМОВРІÐТЕЛЕКТУÐЛЬÐОГО РОЗВИТКУ СТУДЕÐТІВ PDF
С. В. Шевченко, Л. М. Міхайленко, Л. П. Добровольська, Т. А. Каткова
ОСОБЛИВОСТІ ТÐКТИЧÐОГО МИСЛЕÐÐЯ ФУТБОЛІСТІВ Ð’ ЗÐЛЕЖÐОСТІ ВІД СПОРТИВÐОГО ÐМПЛУРPDF
Т. І. Щербак