ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

В. В. Кордонець

Анотація


Стаття присвячена вивченню взаємозв’язків компонентів комунікативно-мовленнєвого розвитку, якісній своєрідністі та віковим особливостям мовленнєвої комунікації дітей, виділенню та аналізу провідних методологічних основ ролі потреби в спілкуванні у цілісному процесі становлення особистості на різних етапах її комунікативно-мовленнєвого онтогенезу. Аналіз психічного розвитку дітей і молодших школярів свідчить про те, що розвиток базових якостей комунікативно-мовленнєвого онтогенезу, розвиток суб’єктної активності закладають основу для дійсно гармонійного розвитку особистості, оскільки психолого-педагогічна робота спрямована на самореалізацію потенційних можливостей дитини. Базові якості комунікативно-мовленнєвого розвитку відображають істотний для розвитку психіки людини принцип єдності афекту та інтелекту і виявляються в якостях поведінки, свідомості особистості в цілому.

Ключові слова


комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей; онтогенез; особистість; спілкування; взаємодія; діяльнісний підхід; суб’єктна активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Запорожец А. В. Избранные психологические труды [Текст] : в 2 т. / А. В. Запорожец. — М.: Педагогика, 1986. — Т. 1: Психологическое развитие ребенка ; Т. 2: Развитие произвольных движений. — 1986. — 297 с.

Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка [Текст] //М. И. Лисина. — М. : Изд-во Ин-т практ. психологии, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. — 383 с.

Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии [Текст] / А. Н. Леонтьев ; [под ред. Д. А. Леонтьева, Е. Е. Соколовой]. — М. : Смысл, 2000. — 509 с.

Мамичева Е. В. Развитие и место речемыслительных операци, в структуре речевой деятельности [Текст] / Е. В. Мамичева // Психолингвистика : [сб. науч. трудов ГВУЗ «Переяслав-Хмельницький государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»]. — Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2012. — Вип. 10. — С. 80–85.

Смирнова Е. О. Межличностные отношения дошкольников. Диагностика, проблемы, коррекция / Е. О. Смирнова, В. М. Холомогорова. — М. : ВЛАДОС, 2003. — 160 с.

Эльконин Д. Б. Психология обучения младшего школьника. — М. : Знание, 1972. — С. 64.

References

Zaporozhets, A. V. (1986). Izbrannyie psihologicheskie trudyi. (Vols. 1-2). Moscow: Pedagogika, 1986. T. 1: Psihologicheskoe razvitie rebenka. — T. 2: Razvitie proizvolnyih dvizheniy [in Russian].

Lisina, M. I. (1997). Obschenie, lichnost i psihika rebenka. Moscow: Izd-vo In-t prakt. psihologii, Voronezh: NPO «MODEK«. [in Russian].

Leontev, A. N. (2000). Lektsii po obschey psihologii [Tekst] D.A. Leonteva, E.E. Sokolovoy (Ed.). Moscow: Smyisl [in Russian].

Mamicheva, E. V. (2012). Rozvy`tok ta misce movnomy`slennyevy`x operacij v strukturi movnoyi diyal`nosti. Psy`xoly`ngvisty`ka: zb. nauk. pracz` DVNZ «Pereyaslav-Xmel`ny`cz`ky`j derzhavny`j pedagogichny`j universy`tet imeni Gry`goriya Skovorody`, 10, 80-85. Pereyaslav-Xmel`ny`cz`ky`j: PP «SKD» [in Ukrainian].

Smirnova, E. O. & Holomogorova, V.M. (2003). Mezhlichnostnyie otnosheniya doshkolnikov. Diagnostika, problemyi, korrektsiya. Moscow: «VLADOS» [in Russian].

Elkonin, D. B. (1972). Psihologiya obucheniya mladshego shkolnika. Moscow: Znanie [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.