ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО СЕБЕ ЯК ОСОБИСТОСТІ

В. В. Зарицька

Анотація


В статті обґрунтовується актуальність проблеми у сучасному шкільному вихованні. В науковій літературі не існує однозначного трактування сутностіданої проблеми. Разом з тим, дослідження доводять важливість і необхідність розвитку у старшокласників здатності до позитивного адекватного ставлення до себе як особистості на основі включення старшокласників у різні види навчальної та позанавчальної роботи, в процесі якої така здатність розвивається, де вони на основі аналізу власної діяльності і спілкування вчаться усвідомлювати, оцінювати себе і напрацьовувати досвід ціннісного ставлення до себе як особистості. Експериментально виявлено ряд недоліків у розв’язанні даної проблеми, виокремлені базові компетенції, які необхідно розвивати у цьому віці, дані конкретні рекомендації щодо їх розвитку і удосконалення.


Ключові слова


старший шкільний вік; старшокласник як особистість; ставлення до себе; особистість як суб’єкт власного життя; образ «Я»; внутрішня позиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Татенко В. А. Психология в субъектном измерении / В. А. Татенкою — К.: Просвіта, 1996.

Гончаренко С. У. Проблеми гуманітаризації змісту шкільної освіти / С. У. Гончаренко // Педагогіка і психологія: Наук.-теор. та інформ. журнал АПН України. — 1999. — № 4. — С. 17–26.

Выготский Л. С. История развития высших психических функций / Л. С. Выготский//Собр. соч.: в 6 т. — М.: Педагогика, 1983. — Т. 3.

Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. — 7-е изд., стереотип. — М.: Академия, 2002. — 420 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность, кризис / Э. Эриксон. — М., 1996. — 164 с.

Гуменюк О. Є. Психологія «Я»-концепції / О. Є. Гуменюк. — Тернопіль: Економічна думка, 2002. — 186 с.

Фромм Э. Человек для себя / Э. Фромм. — Минск: Коллегиум, 1992.

Занюк С. С. Психология мотивации / С. С. Занюк. — К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. — Вып. 7. — С. 77–83.

References

Tatenko V. A. Psihologiya v sub’ektnom izmerenii. — K.: ProsvIta, 1996.

Goncharenko S. U. Problemi gumanitarizatsiyi zmistu shkilnoyi osvIti // Pedagogika i psihologiya: Nauk.-teor. ta inform. zhurnal APN Ukrayini. — 1999. — № 4. — S. 17–26.

Vyigotskiy L. S. Istoriya razvitiya vyisshih psihicheskih funktsiy // Sobr. soch.: v 6 t. — M.: Pedagogika, 1983. — T. 3.

Muhina V. S. Vozrastnaya psihologiya: fenomenologiya razvitiya, detstvo, otrochestvo: Uchebnik dlya stud. vuzov. — 7-e izd., stereotip. — M.: Akademiya, 2002. — 420 s.

Erikson E. Identichnost: yunost, krizis. — M., 1996. — 164 s.

Gumenyuk O. E. Psihologiya «ya-kontseptsiyi. — Ternopil: Ekonomichna dumka, 2002. — 186 s.

Fromm E. Chelovek dlya sebya. — Minsk: Kollegium, 1992.

Zanyuk S. S. Psihologiya motivatsii. — K.: Elga-N; Nika-Tsentr, 2002. — Vyip. 7. — S. 77–83.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.